วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552

A 41 01000001 ตัวอย่าง เช่น
ฺB 42 01000010
C 43 01000011 นงลักษ์ ธรรมประดิษฐ์

D 44 01000100
E 45 01000101 NONGLUCK TOOMPRADRID
F 46 01000110
G 47 01000111 4E 4F 4E 47 4C 55 43 4B 54 4F 4F 4D 50 52 41 44 52
49 01001001
J 4A 01001010
K 4B 01001011
L 4C 01001100
M 4D 01001101
N 4E 01001110
O 4F 01001111
P 50 01010000
Q 51 01010001
R 52 01010010
S 53 01010011
T 54 01010100
U 55 01010101
V 56 01010110
W 57 01010111
X 58 01011000
Y 59 01011001
Z 5A 01011010

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

NECTEC


ประวัติ NECTEC
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology :NECTEC หรือเนคเทค) ก่อตั้งขึ้นโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2529 โดยในระยะเริ่มต้นมีสถานะเป็นโครงการภายใต้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน (ชื่อในขณะนั้น) ต่อมาในวันที่ 30 ธันวาคม 2534 เนคเทคได้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นศูนย์แห่งชาติเฉพาะทาง และเปลี่ยนการจัดรูปแบบองค์กรใหม่เพื่อให้มีความคล่องตัวขึ้นกว่าเดิม ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2534
สวทช.เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการ มีระบบการบริหารและนโยบายที่กำหนดโดย คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในภาครํฐบาลและภาคเอกชนฝ่ายละเท่า ๆ กัน มีคณะกรรมการบริหารซึ่งมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกับ กวทช. คือ มีกรรมการจากภาครัฐและภาคเอกชน อย่างละประมาณฝ่ายละเท่า ๆ กัน และมีผู้อำนวยการ กวทช. เป็นประธานเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ในการกำหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนาการให้บริการทางเทคนิคและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างภาครัฐและเอกชนบทบาทการให้บริการทางวิชาการของเนคเทคก็เป็นบทบาทที่สำคัญในอันที่จะช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนคเทคได้มีบริการที่สำคัญนอกเหนือจากกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนากำลังคนในระดับเด็กและเยาวชนแล้ว ที่สำคัญประกอบด้วย โครงการรับรองคุณภาพบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในประเทศในการสร้างผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ผลิตในประเทศให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเทียบเท่าผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ สถาบันฝึกอบรมเนคเทค เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน และ ห้องปฏิบัติการวิจัยเปิด คือ ห้องปฏิบัติการวิจัยภายในเนคเทค ที่เปิดให้บุคคลภายนอกจากภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษามาร่วมทำงานวิจัย และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัย ความรู้ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา สร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์จากผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี และยกระดับอุตสาหกรรมโดยรวม


 • วารสารของเนคเทค
  การติดตั้งเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงด้วยโอเพนซอร์ส
  เครือข่าย wifi อันตรายหากไม่ป้องกัน
  คลื่นยักษ์สึนามิ คลื่นอภิมหาภัย
  W32.Bropia หนอนอินเทอร์เน็ต
  SCM ระบบความปลอดภัยของเกตเวย์
  โฟโทนิกส์ (Photonics)
  หนทางจาก MEMS สู่ NEMS
  การระบาดของมัลแวร์
  เมื่อหน่วยประมวลผลต่อต้าน Malware
  เครื่องสแกนแบบยืดหยุ่นได้ (Flexible Scanner) • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ใน 4 สาขา ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (Electronic, Computing, Telecommunication and Information Technology : ECTI) มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศให้มีการพัฒนาเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืน รวมทั้งลดการพึ่งพาและการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยพยายามผลักดันงานวิจัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนำไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการให้บริการด้านอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ กลไกสำคัญกลไกหนึ่งในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการดังกล่าว ได้แก่ บริการห้องปฏิบัติการวิจัยเปิด (Open Laboratory) Open Laboratory (Open Lab) คือ ห้องปฏิบัติการวิจัยภายในของเนคเทคที่เปิดให้บุคคลภายนอก ทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา มาร่วมทำงานวิจัยและพัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในการวิจัยและพัฒนาของเนคเทค เช่น พื้นที่ สิ่งอำนวยความสะดวก (facilities) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัย ความรู้ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย เป็นต้น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยผ่านกลไกการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเทคโนโลยี กระตุ้นให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งการผสานความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของเนคเทค ทักษะการประกอบการของภาคอุตสาหกรรม และความสามารถทางวิชาการและความพร้อมด้านบุคลากรของภาคการศึกษาเข้าด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีให้เกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ และเกิดผลประโยชน์ในระยะยาวต่อภาคอุตสาหกรรมและประเทศโดยรวม • ถ้าต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของ Nectec ไปที่http://www.nectec.or.th

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Openoffice

สร้างโปรแกรมฐานข้อมูลด้วย Openoffice Base
สำหรับคนที่เคยเรียนในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปริญญาตรี หากเลือกเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ย่อมทราบดีว่าการเก็บข้อมูลจำนวนมาก ๆ ควรจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพราะสามารถ เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล ได้ง่าย แต่สำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคยกับฐานข้อมูลวันนี้ก็เลยถือโอกาสนำ Openoffice Base มาแนะนำให้กับคุณ ๆ กันครับ เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการนำ Openoffice Base ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปครับ เอาหละครับหลังจากที่ได้เกริ่นนำมายืดยาว เรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าการใช้ฐานข้อมูล กับ Openoffice Base ต้องทำอย่างไร
สิ่งที่ต้องมีก่อนการสร้างฐานข้อมูลด้วย Openoffice Base
1. Mysql เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างฐานข้อมูลที่ใช้งานได้ฟรี และมีประสิทธิภาพ
2. Openoffice 3.0.1 (รุ่นปัจจุบัน)
3. Driver สำหรับการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Download ได้ที่เว็บไซต์ของ Mysql

เริ่มต้นด้วยการติดตั้งโปรแกรม Mysql แนะนำให้ใช้ Appserv ครับ เพราะง่ายดี สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง Appserv อ่านได้ที่นี่ครับ http://www.ninetechno.com/htm/joomla-menu/67-install-appservหลังจากนั้นก็ติดตั้ง Openoffice 3.0.1 อ่านบทความได้ที่นี่ครับ http://www.ninetechno.com/htm/openoffice-menu ส่วนต่อมาคือการติดตั้ง Driver สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูล สามารถอ่านวิธีการ Download ได้ที่นี่ครับ http://www.ninetechno.com/htm/openoffice-menu/openoffice-base/120-mysql-odbc

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Operating System


ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีใช้ 3 ระบบคือ

1. Windows เป็นระบบที่ได้รับความนิยมมาก พัฒนาโดย Microsoft
2. Macintosh พัฒนาโดยแอปเปิล
3. Linux เป็นระบบที่กำลังได้รับความนิยม

ระบบปฏิบัติการ windows xp pro


การติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows xp
วีดีโอนี้ ได้สอนเกี่ยวกับการติดตั้งระบบปฏิบัติการ window xp
เราลองมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง ที่ลิงค์นี้ค่ะ
http://www.youtube.com/watch?v=ztBwoYy21fQ

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ความรู้เรื่อง Management information system

Management information system
สารสนเทศ (Information) หมายถึง- ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ หรืออาจกล่าวได้ว่า สารสนเทศ เกิดจากการนำข้อมูล ผ่านระบบการประมวลผล คำนวณ วิเคราะห์และแปลความหมายเป็นข้อความที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
แหล่งที่มาของข้อมูลสารสนเทศ
1. ข้อมูลภายใน หมายถึง ข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนั้น ได้แก่ ข้อมูล การปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลงานบุคลากร ข้อมูลงานกิจการนักเรียน
2. ข้อมูลภายนอก หมายถึง ข้อมูลที่เกิดขึ้นนอกองค์กร ข้อมูลหน่วยงานอื่น ๆ
ประโยชน์ของสารสนเทศ
1. ให้ความรู้ทำให้เกิดความคิดและความเข้าใจ
2. ใช้ในการวางแผนการบริหารงาน
3. ใช้ประกอบการตัดสินใจ
4. ใช้ในการควบคุมสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
5. เพื่อให้การบริหารงานมีระบบ ลดความซ้ำ
ข้อมูล (Data) หมายถึง- ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่ในรูปของตัวเลข ภาษา ภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะตัว ซึ่งยังไม่มีการประมวลไม่เกี่ยวกับการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลักษณะข้อมูล
1. ข้อมูลที่คำนวณไม่ได้ ได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ รหัสประจำตัว
2. ข้อมูลที่คำนวณได้ ได้แก่ ตัวเลขที่มีความหมายในการคำนวณ
ประเภทของข้อมูล
1. ข้อมูลเพื่อการวางแผน หมายถึง ข้อมูลที่มีความสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนงานการบริหาร ใช้ในการควบคุม การตัดสินใจ โดยได้มีการสรุปเป็นหมวดหมู่เป็นตาราง มีการคำนวณ จัดเรียงลำดับ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า สารสนเทศ
2. ข้อมูลการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำ
3. ข้อมูลอ้างอิง หมายถึง ข้อมูลที่เก็บไว้สำหรับอ้างอิง
การประมวลผล (Process) หมายถึง- เป็นการนำข้อมูลจากขั้นตอนการเตรียมข้อมูลนำเข้า มาทำการประมวลผล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ มี 2 ลักษณะ
(1) การประมวลผลแบบเชื่อมตรง (online processing) หมายถึง การทำงานในขณะที่ข้อมูลวิ่งไปบนสายสัญญาณเชื่อมต่อจากเครื่องปลายทาง (terminal) ไปยังฐานข้อมูลของเครื่องหลักที่ใช้ในการประมวลผลการประมวลผลแบบเชื่อมตรงจึงเป็นการประมวลผลโดยทันทีทันใด เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน การซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า การฝากถอนเงินเอทีเอ็ม การประมวลผลแบบเชื่อมตรงจึงเป็นวิธีที่ใช้กันมากวิธีหนึ่ง
(2) การประมวลผลแบบกลุ่ม (batch processing) หมายถึง การประมวลผลในเรื่องที่สนใจเป็นครั้งๆ เช่น เมื่อต้องการทราบข้อมูลผลสำรวจความนิยมของประชาชนต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน หรือที่เรียกว่า โพล (poll) ก็มีการสำรวจข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วก็นำมาป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วนำข้อมูล นั้นมาประมวลผลตามโปรแกรมที่ได้กำหนดไว้ เพื่อรายงานหรือสรุปผลหาคำตอบ กรณีการประมวลผลแบบกลุ่มจึงกระทำในลักษณะเป็นครั้งๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์โดยจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลไว้ก่อน
ระบบ (System)หมายถึง - การนำปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน (People) ทรัพยากร (Resource) แนวคิด (Concept) และกระบวนการ (Process) มาผสมผสานการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้วางแผนไว้ โดยภายในระบบอาจประกอบไปด้วยระบบย่อย (Subsystem) ต่างๆ ที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน
ระบบสารสนเทศ (Information System)หมายถึง - คือ กระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งทำให้เป็นสารสนเทศ การจัดเก็บและการนำเสนอสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันทัน- ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมุลนั้นกลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็วและถูกต้อง

ลิงค์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Management Information System
http://www.rta.mi.th/chukiat/story/MIS00.htm
http://www.rta.mi.th/chukiat/story/MIS.htm
http://www.thaiall.com/mis/indexo.html
http://www.geocities.com/sarisa2549/berry.htm
http://enjoydee.multiply.com/journal/item/2

http://en.wikipedia.org/wiki/Management_information_system
http://www.answers.com/topic/management-information-system
http://mis.ucd.ie/cmss/dss.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Management_information_system#Definition
http://www.lib.ru.ac.th/knowledge/pcweb/mis/MISLESSION_8PDF.pdf


วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2552